Novinky

Realizujeme projekt pre našich rómskych klientov/tky

 

Od augusta 2011 realizuje OZ Odyseus projekt Druhá šanca, zameraný na prácu s ľuďmi z rómskeho etnika, ktorí užívajú drogy a/alebo pracujú v sex biznise. Jedným z cieľov projektu je podieľať sa na riešení problémových situácií klientov/tiek, ktoré vyplývajú z ich nerovného postavenia.

Ľudia z rómskeho etnika patria medzi ohrozenú sociálnu skupinou v našej spoločnosti. Čím väčšmi sú ohrození neprijatím a odvrhnutím, tým menšie šance majú na dôstojný život v našej spoločnosti bez stigmy a diskriminácie. V spojení s užívaním drog, patria k marginalizovaným skupinám, ktorým sa často dostáva opovrhovanie zo strany spoločnosti a často aj zo strany svojej komunity (napr. nerómski a rómski užívatelia/ky drog).

Pracovníci/čky OZ Odyseus sú  v kontakte s cieľovou skupinou prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej práce, na sprevádzaniach či  v rámci individuálnej prípadovej práce.  Medzi najviac vyskytujúce sa problémy cieľovej skupiny patrí absencia dokladov, znevýhodnená pozícia na trhu práce (nedostatočné vzdelanie, diskriminácia zo strany zamestnávateľov...), zadĺženie či nezodpovedaná otázka bývania. Riešenie problémových situácií komplikuje užívanie drog, život na ulici a s ním spojený životný štýl klientov/tiek, ktorý pre mnohých z nich prináša problémy so zákonom.  Za obdobie realizácie projektu sa nám podarilo v rámci terénnej práce nakontaktovať  302 klientov/klientov z rómskeho etnika a 91 klientov/tiek, ktorí/é sa považovali za polorómov. 5 klientov/tiek využilo našu ponuku sprevádzania (najčastejšie na polície kvôli vybaveniu občianskych preukazov)

Od novembra 2011 sme sa rozhodli pomocou dotazníkov realizovať prieskum medzi klientami/tkami s cieľom zistiť v akých oblastiach zažívajú najčastejšie diskrimináciu a porušovanie svojich práv. Zistili sme (do decembra 2011), že 63 % klientov/tiek, ktorí/é sa zatiaľ zúčastnili nášho prieskumu pozná pojem diskriminácia a s jej prejavmi sa stretli. Z doposiaľ získaných informácií (do decembra 2011) môžeme konštatovať, že klienti zažívajú diskrimináciu najčastejšie pri návšteve zdravotníckych zariadení.

S prieskumom plánujeme pokračovať aj v roku 2012 a jednotlivé otázky v dotazníkoch chceme zamerať na ďalšie témy z oblasti ochrany práv (práva a povinnosti policajtov/tiek, možnosti pomoci pri porušovaní práv a pod...)

Projekt Druhá šanca sa realizuje vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.

Ďakujeme

 

Predávkovanie - nové výzvy

Dňa 31. augusta 2011 Euroázijská harm reduction sieť (EHRN) vydala výzvu k akcii "Opatrenia, ktoré musia byť prijaté ako reakcia na predávkovanie vo Východnej Európe a strednej Ázii". Táto výzva k akcii vychádza z výsledkov štúdie „Predávkovanie -  prehľad situácie a reakcie v 12 krajinách východnej Európy a strednej Ázie, ktorú EHRN realizovala v roku 2011. Štúdia ukazuje naliehavú potrebu aktualizovať reakciu na fenomén predávkovania.

Fakty:

 • okolo 3 724 000 ľudí v súčasnosti injekčne užíva drogy v krajinách východnej Európy a strednej Ázie
 • štatistiky o predávkovaniach sú veľmi podhodnotené. Kvôli predávkovaniu prichádza do nemocnice v Tbilisi (Gruzínsko) viac ako 6 ľudí denne. Napriek tomu Súdny úrad v Gruzínsku hlásil len 15 oficiálnych úmrtí spôsobených predávkovaním.
 • ľudia, ktorí injekčne užívajú čelia veľkým bariéram pri hľadaní pomoci. Prieskum medzi ľuďmi užívajúcimi drogy v Kyrgyzstane (2009) zistil, že iba 21 percent ľudí užívajúcich drogy volali niekedy k predávkovanému sanitku. Jedna tretina opýtaných uviedla, že odmieta lekársku pomoc v núdzi z dôvodu strachu z obťažovania políciu, alebo zo strachu, že budú zapísaní do registra.
 • podpora distribúcie naloxonu zástupcom komunity (poznámka prekl.: ľuďom injekčne užívajúcim drogy)  má za následok veľké zvraty v pomoci pri predávkovaní. Odkedy začali programy distribúcie naloxonu zabránilo sa najmenej 2439 úmrtiam spôsobených predávkovaním v krajinách Gruzínsko, Kazachstan, Rusko a Tadžikistan. Všetky tieto úmrtia boli zvrátené lajikmi (poznámka prekl. nebolo nutné volať rýchlu záchrannú službu a lekárov).
 • programy distribúcie naloxonu šetria spoločnosti značné financie. Finančná efektivita takéhoto programu v Samarskej oblasti Ruska za jeden rok v zachránených životoch bola 8,9krát vyššia ako náklady na realizáciu programu.


Výzvy

 • Oficiálne štatistiky sú často nespoľahlivé a výrazne podceňujú skutočné počty predávkovania. Tieto podhodnotené dáta znevažujú závažnosť problému predávkovania v očiach verejnosti.
 • Smrť v dôsledku predávkovania nie je problém, ktorý by vlády krajín východnej Európy a strednej Ázie považovali za urgentný a politicky významný. Často nie je prevencia úmrtí spojených s predávkovaním zaradená do národných plánov.
 • Ľudia, ktorí injekčne užívajú drogy, nemajú právnu ochranu V mnohých krajinách majú zdravotnícky pracovníci povinnosť informovať orgány činné v trestnom konaní o predávkovaní. To mnohých odrádza hľadať zdravotnícku pomoc. Keď zdravotnícky personál kontaktuje políciu, dochádza často k zatknutiu.
 • Neopodstatnená zdravotnícka politika, ktorá tlačí na to, aby ľudia injekčne užívajúci drogy vyhľadávali zdravotnícku pomoc. Väčšina pomoci je orientovaná najmä na povinnú abstinenciu (poznámka prekl. bez ohľadu na to ako sú ľudia na detox pripravení. Neopodstatnenosť tejto politiky je najmä v tom, že povinná abstinencia často vedie k recidívam). Ak človek začne injekčne užívať skoro po detoxe,  riziko predávkovania sa výrazne zvyšuje.
 • Je nedostatok programov prevencie predávkovania v niektorých krajinách. Programy prevencie predávkovania existujú len v polovici z 12  krajín  východnej Európy a strednej Ázie, kde prebiehala štúdia.


Čo môžeme urobiť, aby sme zvrátili záťaž z predávkovania?

 • Zmobilizovať vládne,medzinárodné a domáce organizácie s cieľom zlepšiť kvalitu a dostupnosť štatistiky o predávkovaní. Prijať európske protokoly ako základ pre jednotný systém národných správ a monitorovania smrteľného predávkovania.
 • Žiadať vládu, aby v drogovej politike prioritne podporovala prevenciu smrteľného predávkovania medzi a vyčlenila na prevenciu smrteľného predávkovania  financie.Vlády musia poskytovať finančnú podporu na nákup naloxonu, na toxikologické a forézne expertízy a na programy prevencie predávkovania.
 • Skontrolovať legislatívne a politické prekážky pre realizáciu praxou overených programov. Medzi časté prekážky patria: trestné a právne sankcie ľudí, ktorí sa predávkovali, príchod polície spolu so zdravotníckym personálom, ak je privolaný k predávkovaniu.
 • Výzva na zlepšenie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti súvisiacej s predávkovaním s hlavným cieľom zvýšiť dostupnosť naloxonu. Je potrebné vykonávať školenia a distribúciu naloxonu poskytovateľom služieb, klientom/tkám rehabilitačných a detoxifikačných centier a ich blízkym. (Poznámka prekl.: Na Slovensku nie je možné, aby naloxone distribuoval niekto iný okrem zdravotníckych pracovníkov. Preto nie je možné, aby sa naloxone dostal do rúk ľudí injekčne užívajúcich drogy a ich blízkych tak ako je to v niektorých krajinách  východnej Európy a strednej Ázie)


Zdroj: http://www.harm-reduction.org/images/stories/library/ehrn_newsletter_sep2011.pdf


Pomôžeme spoločne?


Pracujeme s mladou rodinou s 3 maloletými deťmi (5r., 2 a pol r.  a novorodeniatko). Rodina sa v júni 2011 ocitla bez domova a v súčasnosti je nútená žiť oddelene. Matka s deťmi dočasne býva v krízovom zariadení v Bratislave. Zariadenie je len pre matky,  otec detí prespáva vonku a bez zázemia (a zatiaľ bez úspechu) si hľadá prácu. Možnosti pomoci tejto rodine zo strany štátu - sú minimálne. Urgentnosť situácie je v tom, že matka s deťmi môže v krízovom zariadení zostať iba do 30. 11. 2011. A potom...nikto nevie.
Ozvite sa nám, ak môžete akokoľvek tejto rodine pomôcť vy alebo poznáte niekoho, kto by mohol pomôcť či už akoukoľvek finančnou čiastkou (na zabezpečenie najmä základných potrieb pre deti) alebo poskytnutím stabilnejšieho bývania v Bratislave.
Kontaktujte nás na t.č. 0904 655 146 alebo na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Finančnú pomoc prosím posielajte na číslo účtu: 4040 142 618/3100 Volks bank Popis: pomoc

ďakujeme

Stali sme sa členmi Siete krajín s nízkou prevalenciou HIV

Stali sme sa členmi novej siete
10.-11. októbra 2011 sa OZ Odyseus  stalo členom novej Siete krajín s nízkou prevalenciou HIV (Network of low prevalence countries – NeLP). Členmi siete sú aj organizácie a jednotlivci, z ďalších 15 krajín: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Grécko, Chorvátsko, Maďarsko, Kosovo, Macedónsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko a Turecko.

Každá z týchto krajín je iná, ale spája nás toho veľa: nízky (oficiálny) počet ľudí žijúcich s HIV, nedostatočná zdravotnícka starostlivosť, nedostatok pozornosti k HIV témam,  potreba reagovať je menej naliehavá, stigma a diskriminácia ... všetci vo svojich krajinách počúvame: „HIV sa nás netýka!!! “ Je to však naozaj tak?

Napriek nízkemu výskytu HIV v našich krajinách, narážame na rovnaké prekážky ako v krajinách s vysokým výskytom HIV: zneužívanie ľudských práv ľudí žijúcich s HIV, problematický prístup k liečbe či psychosociálna záťaž, ktoré ovplyvňujú všetky aspekty životov ľudí žijúcich s HIV a ľudí v riziku získania HIV. Čo je ale v súčasnosti najdôležitejšie, život ohrozujúce nedostatky liekov na HIV (tzv. antiretrovirálne lieky) – sa stali v strednej a juhovýchodnej Európe bežnými.

Hoci veľa týchto krajín získalo podporu z Globálneho fondu na boj s HIV/AIDS, tuberkulózou a maláriou (GFATM), len málo z nich implementovalo koordinované a efektívne národné stratégie. Železná opona a nedávne vojny v juhovýchodnej Európe zanechali tieto krajiny v chudobe a izolácii. Stav ešte zhoršila súčasná ekonomická kríza.

Ak nebudeme reagovať, riskujeme rozšírenie epidémie, ktorá bude mať za následok veľké výdavky v rámci škôd jednak na strane jednotlivcov ako aj na strane zvýšenej záťaže národných systémov zdravotnej starostlivosti.
V každej krajine s vysokým výskytom HIV bol kedysi výskyt HIV nízky.
S medzinárodnou podporou a zvýšenou koordináciou sa vďaka použitiu overených prevenčných a liečebných stratégií môžeme vyhnúť závažnému rozšíreniu HIV v ostatných častiach sveta.

Veríme, že spoluprácou môžeme pritiahnuť viac pozitívnej pozornosti k vážnym problémom spojených s HIV v našom regióne. Dúfame, že prostredníctvom vzájomnej podpory, zdieľania informácií, budovania kapacít a koordinovaných aktivít, dokážeme prekonať prekážky v kvalitnej liečbe a starostlivosti, komplexných a overených prevenčných programov a úspešných legislatívnych reforiem, ktoré trápili náš región takú dlhú dobu. S vašou podporou môže Sieť krajín strednej a juhovýchodnej Európy s nízkym výskytom HIV uskutočniť dôležité zmeny pre ľudí, ktorí sú konfrontovaní s HIV v strednej a juhovýchodnej Európe.

V rámci siete vznikla tzv. Budapeštianska deklarácia. V nej sa dozviete viac o cieľoch siete ako aj o aktuálnych problémoch a potrebách. Podporte túto sieť a jej hodnoty podpísaním Budapeštianskej deklarácie (čoskoro aj v slovenskom jazyku).

Viac informácií o sieti sa dozviete na http://www.nelp-hiv.org


Český premiér podporil správu Globálnej komisie pre protidrogovú politiku

Na začiatku júna 2011, Globálna komisia pre protidrogovú politiku uverejnila správu, ktorá jasne ukazuje, že tzv vojna proti drogám je neúčinná. Globálna protidrogová stratégia má dva základné piliere
1. tzv znižovanie ponuky (hlavne cez represívne a kontrolné opatrenia)
2. znižovanie dopytu po drogách (opatrenia vedúce k prevencii a liečbe).

Vojna proti drogám je zabezpečená najmä tým prvým. Tými náročnejšími a drahšími postupmi, ktoré sú zamerané na ničenie zásob a dodávania drog vo viere, že tento prístup bude kľúčom k zníženiu celosvetového problému s drogami. Ale opak je pravdou. Celosvetovo problém s drogami významne vzrástol. Napríklad počet ľudí užívajúcich opiáty sa od roku 1998 zvýšil približne o 17 miliónov ľudí v roku 2008. Správa Globálnej komisie pre protidrogovú politiku uvádza ako príklady osvedčených postupov prístupy na riešenie drogových problémov prístupy niektorých európskych krajín a Kanady. Ich skúsenosti potvrdili, že prístup, ktorý zvýhodňuje opatrenia vedúce k znižovaniu dopytu po nelegálnych drogách má šancu na úspech. Je to prístup založený na pragmatickej drogovej politike – ide o opatrenia ako napr.: dekriminalizácia ľudí závislých na drogách, podpora preventívnych programov a programov znižovania rizík spojených s užívaním drog (tzv. harm reduction). Zároveň Správa Globálnej komisie pre protidrogovú politiku vyzýva, že nastal čas na legislatívne zmeny v právnej úprave vo vzťahu k niektorým drogám.

"Považujem správu Globálnej komisie pre protidrogovú politiku za dôležitú výzvu pre hlavy štátov a politikov krajín, ktorí ju podpísali,“ vyjadril sa český premiér Petr Nečas. "Všetky protidrogové politiky by mali byť založené predovšetkým na účinných a ekonomicky efektívnych  preventívnych liečebných opatrení. Nemali by stáť na kriminalizácii ľudí, ktorí trpia drogovou závislosťou, ale nespôsobujú škody iným. Česká protidrogová politika ide v podstate správnym smerom, ale nesmieme sa báť podporiť efektívnejšie spôsoby riešenia a inšpirovať sa ostatnými štátmi."

"Som rád, že sa predseda vlády Českej republiky vyjadril pozitívne o správe Globálnej komisie pre protidrogovú politiku, ktorá bola podpísaná mnohými významnými svetovými vodcami, " povedal Jindřich Vobořil, národný protidrogový koordinátor ČR. "Volanie po zmene politického smerovania k efektívnej prevencii a liečbe rozhodne nie je nové svojím obsahom, ale je to predovšetkým volanie tých, ktorí túto správu podpísali v tejto dobe.

Mohlo by sa zdať, že zmeny v súčasnej právnej úprave sú potrebné v niektorých častiach protidrogovej politiky, čo samozrejme neznamená nekonečnú legalizáciu drog.  "Paradoxne napríklad kvôli nedostatočnej právnej úprave čelíme dnes novému fenoménu. Nekontrolovateľnému predaju nových syntetických drog  príklad Aktuálny stav nedostatočnej právnej úpravy je na jednej strane dnešný fenomén nekontrolované v tzv. „Amsterdam shops“ (na Slovensku tzv. Crazy shopy, pozn. prekl.). Tieto nové syntetické drogy sú predávané legálne a bez kontroly kvôli dieram v legislatíve. Na druhú stranu je tu legislatívny zákaz užívania kanabisu a konopných produktov pre lekárske potreby s rizikom trestného stíhania pacientov,“ pridáva Vobořil.

Zdroj: Statement by Prime Minister Petr Nečas on the report by the Global Commission on Drug Policy  http://www.globalcommissionondrugs.org/Media

Kviz na podporu OZ Odyseus

Kvíz sa koná raz do mesiaca v bratislavskej kaviarni Scherz a zúčastňujú sa ho 4-členné tímy, ktoré si chcú zmerať sily v rôznych oblastiach vedomostí. Celý výťažok z kvízu (vstupné 5 eur na osobu, tombolové lístky za 1 euro) sa využíva na financovanie nášho programu Chráň sa sám.

Ak máte záujem zúčastniť sa aj vy. Oslovte organizátorov na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Po letnej prestávke sú tu kvízy opäť! Prvy jesenny kviz, ktory sa uskutocni v utorok 2. októbra.

Svôj 4-členný tím môžete prihlásiť na tejto adrese ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ), s tým že sme sa rozhodli zmeniť jednu vec pri registrácii tímov. Nebudeme už registrovať prvých 16 prihlásených tímov tak ako kedysi, ale vylosujeme 16 tímov spomedzi všetkých tímov, ktoré sa prihlásia do 24 hodin po uverejnení tejto správy, čiže do stredy 12:00. Chceme byť spravodliví a dať šancu aj tým, ktorí nie sú celý deň pri počítači / na smartfone :)

Kolo o krajine bude o Kanade.

Ako vždy, kvíz sa koná v Kafe Scherz na Partizanskej 2, zaciatok je o 19:00, vstupne je 5 eur na osobu. Celý výťažok z kvízu je určený na aktivity OZ Odyseus.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Ako sme využili peniaze za prvý polrok 2012? 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kvízové večery v júni 2012

Naši drahí kvízmajstri si dávajú letnú pauzu a tak v júni zorganizovali až dva kvízové večery. V utorok 5.6.2012 sa vyzbieralo 363€ a v stredu 6.6. sa vyzbieralo 319€. Ďakujeme a tešíme sa na kvízy po letnej pauze - predbežne v októbri.

Kvízový večer 1. máj 2012

Počas kvízového večera sa vyzbierala suma 398€. Ďakujeme

Kvízový večer 3. apríla 2012

Počas kvízového večera sa vyzbierala  suma 460€. Ďakujeme!

Kvízový večer 6.marca 2012

Počas kvízového večera sa vyzbierala krásna suma 369€. Ďakujeme!

Kvízový večer 7. februára 2012

Počas kvízového večera sa vyzbieralo na podporu programu Chráň sa sám úžasných 350€. Ďakujeme!

 

V roku 2011 Kvízmajstri a súťažiaci/súťažiace podporili program Chráň sa sám v celkovej hodnote 743,02€.

Darované od kvízmajstrov a súťažiacich Položky, na ktoré sme dar použili

 • Október 2011 -194,02€         Nákup testov na protilátky syfilisu -testovanie na ochorenia v teréne – 217,45€
 • November 2011 - 256€          Analýza TBC vyšetrení – testovanie na ochorenia v teréne – 157,50€
 • December 2011 - 293€          Havarijné a povinné poistenie automobilov – výkon terénnej sociálnej práce – 368,07€

SPOLU:   743,02€

Program Chráň sa sám poskytuje služby ľuďom injekčne užívajúcim drogy a pracujúcim v sex-biznise na ulici. Realizujeme :

 • program výmeny injekčných striekačiek,
 • distribúciu materiálu, ktorý zabraňuje šíreniu HIV, žltačky typu C a pohlavne prenosných ochorení,
 • sociálne poradenstvo
 • vzdelávanie
 • nízkoprahové testovanie na protilátky HIV, syfilisu a TBC

Svojimi aktivitami:

 • chránime verejné zdravie
 • znižujeme dopad sociálneho vylúčenia
 • šetríme verejné peniaze

ďakujeme za podporu a pomoc

Kvízový večer 6.12.2011

Posledný kvíz v roku 2011 sa niesol v duchu Mikulášskych tradícií. Počas tohto večera sa vyzbieralo 293€. Ďakujeme.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kvízový večer 9.11.2011

Kvízový večer v stredu 9.11.2011 prebehol úspešne. Zúčastnilo sa 12 súťažiacich týmov a vyzbieralo sa úžasných 256€. Ďakujeme súťažiacim a kvízmajstrom Matúšovi, Katke a Jakubovi.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kvízový večer 4.10.2011

ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli v utorok 4.10. 2011 zabaviť sa a zároveň podporiť OZ Odyseus. Kvízové večery v kaviarni Sherz sú plné súťaženia, preverovania si svojich vedomostí aj z tých najneuveriteľnejších oblastí, zábavy a podpory pre OZ Odyseus.

Počas tohto večera sa vyzbierala suma 194,02€.    Ď.A.K.U.J.E.M.E.... súťažiacim a kvízmajstrom Matúšovi, Katke a Jakubovi.

Článok o kvízovom večeri v novinách SME.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Od septembra 2011 organizujú naši spolupracovníci Katka Gabriš a Matúš Németh vedomostný kvíz, ktorého výťažok je určený na podporu OZ Odyseus.

Kontakt na organizátorov: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Prvá harm reduction stránka pre ľudí, ktorí užívajú heroín a pervitín

Pri príležitosti „Svetového dňa boja proti zneužívaniu drog a nelegálnemu obchodovaniu s nimi“ začalo OZ ODYSEUS prevádzkovať stránku www.drogy.org. Je to prvá harm reduction stránka pre ľudí, ktorí užívajú heroín a pervitín na Slovensku. Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNDOC) sa tento rok rozhodol pre heslo „Zdravé komunity bez drog“. My sme presvedčení, že takýto cieľ nie je možné naplniť bez posilnenia komunít. Komunita ľudí užívajúcich drogy zohráva kľúčovú rolu a preto dostáva svoj priestor.

Stránka má ambíciu zmierňovať dopady užívania drog akými sú heroín a pervitín. Na základe našich skúseností práve o užívaní týchto látkach existuje na Slovensku nízke povedomie.
26. jún 2011 sa pre nás stal dňom, kedy sme sa rozhodli prostredníctvom stránky www.drogy.org vytvoriť priestor pre ľudí, ktorí užívajú drogy. Reagujeme tak naskutočnosti, že:

 • Odhaduje sa, že na Slovensku každý druhý človek injekčne užívajúci drogy žije so žltačkou typu C. Väčšina ľudí, ktorí injekčne užívajú sa nakazí žltačkou typu C v začiatkoch injekčného užívania – do 1-2 rokov. V čase, kedy injekčne neužívajú pravidelne. Týmto prenosom sa dá predísť.
 • Ľudia, ktorí užívajú látky akými sú heroín a pervitín, potrebujú špecifické informácie. Tie nie sú bežne prístupné. Bez cielených informácií, nemôžu ľudia účinne chrániť svoje zdravie. Na stránke sú k dispozícií informácii o injekčnom užívaní i o iných spôsoboch užívania heroínu a pervitínu. Významnú časť venuje ochrane zdravia - prevencii HIV, prevencii žltačky typu C či prevencii predávkovania.
 • Podľa posledného uskutočneného odhadu výskytu problémového užívania drog môže byť na Slovensku od 8 200 do 33 500 problémových užívateľov/užívateliek drog. Väčšina z nich užívala heroín a pervitín (zdroj: Národná správa pre EMCDDA. Stav drogových závislostí a kontroly drog v Slovenskej republike 2008). Sieť harm reduction organizácii je na Slovensku slabo rozvinutá. Na Slovensku existuje 6 organizácií, ktoré sa venujú harm reduction. Väčšina ľudí užívajúcich heroín a pervitín nie je s nimi v kontakte. Táto stránka môže byť užitočná práve pre nich, najmä ak nemajú prístup k harm reduction službám. Sprostredkuje im  informácie a internetové poradenstvo..
 • Ochranou zdravia ľudí užívajúcich drogy sa šetria verejné financie. Je oveľa lacnejšie investovať financie do prevencie ako následne liečiť ľudí na ochorenia akými sú HIV a žltačka typu C. Prevencia je vždy účinnejšia ako liečba. Prevencia zachraňuje ľudské životy.

Stránka www.drogy.org má väčšinu článkov prístupnú iba registrovaným používateľom a používateľkám. Dôvodom je citlivosť informácií, ktoré sú vhodné len pre ľudí, ktorí drogy užívajú. Články sú zoradené v troch hlavných sekciách – drogy, zdravie, pomoc. Je tam možné nájsť informácie o heroíne a pervitíne. Dôležitou časťou sú články o šňupaní a injekčnom užívaní.  Cieľom je, predchádzať rizikám, ktoré s užívania drog vyplývajú (napr.: prenos HIV a žltačky typu C). K dispozícii je aj fórum, ktoré slúži na zdieľanie informácií pre návštevníkov a návštevníčky stránky. Cez fórum je možné položiť otázku, na ktorú zodpovie  Soňa Pekarovičová z OZ Odyseus.

V mesiaci jún mala stránka 80 registrovaných návštevníkov a návštevnosť stránky bola okolo 2000.


Hľadáme zdravotných pracovníkov/čok

hľadáme
pre projekt nízkoprahového testovania na HIV, syfilis a TBC v teréne (pre injekčných užívateľov drog)

zdravotných pracovníkov/pracovníčky (zdravotná sestra, lekár/ka)

na dohodu o pracovnej činnosti – 40 hodín mesačne
s nástupom ihneď

Požiadavky :
Prislúchajúce vzdelanie
Schopnosť pracovať v kolektíve
Samostatnosť,  spoľahlivosť a iniciatívnosť
Časová flexibilita (pondelok, streda a štvrtok – práca v denných hodinách, nedeľa – práca v nočných hodinách)
Akceptácia ľudí, ktorí užívajú drogy (nie je možné prácu vykonávať, ak človek prejavuje netolerantné postoje)

Výhodou sú :
Praktické skúsenosti s prácou s členmi ohrozených komunít
Anglický jazyk
Vodičský preukaz skupiny B

Náplň práce :
Nízkoprahové (na ulici) testovanie na HIV, syfilis a TBC a s tým súvisiace:
Predtestové a potestové poradenstvo
Administratíva priamo súvisiaca s testami (počas výkonu)

Ponúkame:
Zaujímavé finančné ohodnotenie (12,50€/hod)
Práca v mladom kolektíve
osobný i profesijný rozvoj
flexibilná pracovná doba

Prosíme záujemcov a záujemkyne, aby posielali svoje životopisy spolu s motivačným listom ihneď na dole uvedenú adresu, buď písomne alebo mailom.

Občianske združenie Odyseus
Ukrajinská 10, 831 02 Bratislava
Kontaktná osoba: PhDr. Katarína Jirešová
Tel./fax.:02/5249 43 44
Mobil: 0903 786 706
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Ďakujeme Nadácií VÚB

Vďaka finančnej podpore Nadácie VUB sa nám podarilo v období január 2011 až júl 2011  zrealizovať sériu 4 vzdelávaní určených  pre nás – terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníčky, v rámci projektu Vzdelávaním k zvýšenej kvalite služieb.

Vzdelávania sa týkali špecifických tém s ktorými prichádzame do kontaktu pri výkone terénnej sociálnej práce v nízko-prahovom programe Chráň sa sám:

 • Predávkovanie nelegálnymi drogami - nácvik prvej pomoci
 • HIV/AIDS - nácvik pred testového a po testového poradenstva
 • Poradenský a konzultačný nácvik práce s klientom/kou v depresii
 • Poradenský a konzultačný nácvik práce s klietnom/kou v téme smrť a strata


Veríme, že len profesionálne služby pomáhajú ľuďom. Investovaním do kontinuálneho vzdelávania pracovníkov a pracovníčok OZ ODYSEUS sa nám darí túto hodnotu napĺňať.

vzdelávanie o predávkovaní

 

ukážka nalaxonu hydrochloride, ktorý sa používa pri ópiovom predávkovaní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nácvik 1.pomoci pri predávkovaní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zoznámenie sa s resuscitačnou rúškou

Wednesday the 17th. Copyright © 2012 OZ Odyseus