Rozvoj opatrení so zameraním na drogové a iné závislosti v Bratislave

Vytlačiť

Centrum K2 - kontakt s komunitou realizujeme na bratislavskom sídlisku na Stavbárskej ulici v rámci projektu Rozvoj opatrení so zameraním na drogové a iné závislosti.

Projekt Rozvoj opatrení so zameraním na drogové a iné závislosti v Bratislave sa zameriava na alarmujúci problém nedostatočného zastúpenia opatrení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately v lokalite bratislavského sídliska Pentagon, charakteristického otvorenou drogovou scénou. Rôznorodé sociálne problémy, krízové životné situácie, či ohrozenie zdravia. Prostredníctvom rozvoja programov, aktivít, odborných činností na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov so zameraním sa na prácu s klientmi ohrozenými drogovými a inými závislosťami v otvorenom prostredí a prostredníctvom supervízie plánuje projekt adresovať tieto problémy. Opatreniami ako sú vyhľadávacia činnosť, sieťovanie, spolupráca, rozvoj a tvorba vzdelávacích, poradenských, preventívnych a výchovných programov, poradenstva, výmeny striekačiek, distribúcie zdravotníckeho materiálu a aktívneho zapájania klientov/ok prispejeme k napĺňaniu stanoveného cieľa, ktorým je zlepšenie prístupu k nízkoprahovým aktivitám, opatreniam a odborným činnostiam zameraným na odstránenie alebo zmierňovanie porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu plnoletých fyzických osôb, na zmiernenie sociálneho vylúčenia, ako aj ochrany zdravia.

Trvanie projektu: 09/2017 - 07/2021

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvojav rámci Operačného programu ľudské zdroje.
Supported by Positive Action for Europe.
 
 
 
 
www.esf.gov.sk
www.ia.gov.sk
www.employment.gov.sk
Wednesday the 17th. Copyright © 2012 OZ Odyseus